Obvestilo uporabniku o sklenitvi pogodbe

Obvestilo uporabniku pred sklenitvijo pogodbe

1. Pravica do odstopa od pogodbe
Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

a) Način izvrševanja pravice
Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Lubis d.o.o., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor) ali na kontaktni elektronski naslov : info@motornaolja.com. Za ta primer je kupcu hkrati z računom na voljo še obrazec za vračilo blaga – klikni za prenos obrazca.
Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.
Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Vse našteto ne velja za prehrambene in hitro pokvarljive artikle.

b) Kdaj kupec nima pravice do odstopa
Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:
• Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
• Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;
• Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:
• V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan ali odprt zaščitni pokrov;
• Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža , in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);;
• V primeru mehanskih poškodb blaga;
• Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;
• Če kupec med posedovanjem blaga ni poskrbel za primerno hrambo ali zaščito
• Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme ali blaga.

c) Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom
Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.
Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.
Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa. Stroški vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo kupca.

d) Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe
V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

e) Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Skladno z ZVPot je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potrošnik skladno z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake v dveh letih, odkar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na ta način:

 • če o napaki obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita;
 • kupec mora prodajalca obvestiti na info@motornaolja.com in natančneje opisati napako ter ponudniku omogočiti, da stvar pregleda;
 • obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.

Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, ponudnik čim prej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi kupčevi zahtevi. Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če ponudnik uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Kupec je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel pri spletnem nakupu. Kupec, ki ni potrošnik skladno z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

Skladno z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik v splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži skladno s tem zakonom. Skladno s 4. odstavkom istega člena ponudnik objavlja povezavo na platformo za SRPS tukaj.

2. Dostava in stroški
Dostava se izvrši v dogovorjenem roku preko dostavne službe DPD d.o.o., vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, v kolikor je ta učinkovitejša. Podatek o strošku dostave je kupcu na voljo pri oddajanju naročila, ki se v večini primerov izračuna glede na vrednost naročenih izdelkov.
Za naročila motornega olja v vrednosti nad 75,00 € je dostava brezplačna. Za naročila nižje vrednosti pa kupec plača enotno poštnino 4,90€ z DDV.
Na željo kupca lahko dostavo izvršimo tudi preko drugih ponudnikov tovrstnih storitev, pri čemer pa organizacijo dostave izvrši kupec, stroški take poštnine pa niso zajeti v predračunu in tudi niso prikazani v izdelavi cene.
Za dostave izven Slovenije se zaračuna dostava po tarifi dostavne službe DPD d.o.o..
Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.

3. Način plačila
Na spletnem mestu motornaolja.com lahko naročeno blago plačate na naslednje načine (plačilne pogoje določa izključno podjetje Lubis d.o.o.):
a) S plačilom po prevzetju, kupnino poravnate uslužbencu dostavne službe.
b) Z avansnim nakazilom na račun podjetja Lubis d.o.o.(na podlagi ponudbe, predračuna, naročila preko interneta).
c) S plačilom z gotovino na sedežu podjetja.

4. Naslov, kamor kupec naslavlja svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave
Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe Lubis d.o.o., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor (naročniška služba) ali na elektronski naslov: info@motornaolja.com.
Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu 051 322 446 ali na naslovu e-pošte: info@motornaolja.com

5. Servisna služba in garancijski pogoji
V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.
Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računi, ki se kupcu posreduje hkrati z izdelkom. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.
Objavljeni izdelki na spletnem mestu motornaolja.com imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirate našo naročniško službo, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.

6. Pravice iz garancije
Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.

7. Postopek uveljavljanja pravic iz garancije
Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.
Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.
Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu 051 322 446 ali na naslovu e-pošte: info@motornaolja.com